SkyHawk Engine clutch lever repair kit

SkyHawk Engine clutch lever kit.  

  • Lever assy.

  • Lever shaft locking pin

  • Bucking bar

  • 8mm ball bearing

  • Clutch cable pedestal guide